Geskiedenis Podcasts

Die Pendleton-hervormingswet (1883)

Die Pendleton-hervormingswet (1883)

'N Handeling om die staatsdiens van die Verenigde State te reguleer en te verbeter.

Laat dit wees... dat die President gemagtig is om, met die advies en toestemming van die Senaat, drie persone aan te stel, waarvan nie meer as twee aanhangers van dieselfde party is nie, as Kommissaris van die Staatsdiens, en gesê dat drie kommissarisse die Verenigde State sal vorm State Staatsdienskommissie. Genoemde kommissarisse mag geen ander amptelike plek onder die Verenigde State beklee nie.

Art. 2. Dat dit die pligte van genoemde kommissarisse sal wees:

Eerste. Om die President, soos hy versoek, te help met die voorbereiding van geskikte reëls vir die uitvoering van hierdie handeling, en wanneer genoemde reëls uitgevaardig is, is dit die plig van alle offisiere van die Verenigde State in die departemente en kantore waarop enige sodanige amptenare reëls kan op alle regte maniere verband hou met die uitvoering van genoemde reëls, en enige wysigings daarvan, in werking.

Tweede. En, onder andere, sal die genoemde reëls soos volg voorskryf en verklaar, soos die voorwaardes van goeie administrasie sal regverdig:

Eerstens, vir oop, mededingende eksamens vir die toets van die fiksheid van aansoekers vir die staatsdiens wat nou geklassifiseer of hieronder geklassifiseer word. Sodanige eksamens moet prakties van aard wees, en sover dit betrekking het op die aangeleenthede wat die relatiewe hoedanigheid en fiksheid van die persone wat ondersoek word, kan toets om die pligte van die diens waarvoor hulle aangestel word, na te gaan.

Tweedens, dat al die kantore, plekke en werke wat aldus gereël of in klasse gereël word, deur keuses volgens graad gevul moet word onder diegene wat die hoogste is as die uitslae van sulke mededingende eksamens.

Derdens word aanstellings vir die staatsdiens in die departemente in Washington onder die verskillende state en gebiede en die distrik Columbia verdeel op grond van die bevolking soos bepaal by die laaste vorige sensus ...

Vierdens, dat daar 'n proeftydperk sal wees voor 'n voormelde aanstelling of diens.

Vyfdens, dat geen persoon in die staatsdiens om daardie rede onder enige verpligtinge is om tot 'n politieke fonds by te dra of om enige politieke diens te lewer nie, en dat hy nie verwyder sal word of andersins benadeel sal word omdat hy geweier het om dit te doen nie.

In die sesde plek, is dat geen persoon in genoemde diens die reg het om sy amptelike gesag of invloed te gebruik om die politieke optrede van enige persoon of liggaam te dwing nie.

Sewende, sal daar in alle behoorlike gevalle nie-mededingende eksamens afgeneem word voordat die kommissie, wanneer bevoegde persone nie meeding nie, nadat kennis gegee is van die bestaan ​​van die vakature, ingevolge die reëls wat deur die kommissarisse voorgeskryf kan word ten opsigte van die wyse van kennisgewing gee ...

Derde. Genoemde kommissie moet, behoudens die reëls wat die President mag uitvaardig, regulasies uitvaardig vir en die beheer oor sulke eksamens ...

Art. 3... Die kommissie moet, in Washington, en op een of meer plekke in elke staat en gebied waar eksamens moet plaasvind, 'n geskikte aantal persone, nie minder nie as drie, in die amptelike diens van die Verenigde State aanwys en kies in genoemde Staat of Gebied, na raadpleging van die departementshoof of kantoor waarin sulke persone dien, om lede van eksaminatore te wees ... Sodanige rade van eksaminatore moet so geleë wees dat dit redelik gemaklik en goedkoop is vir aansoekers om voor en waar daar persone is wat in enige staat of gebied moet geëksamineer word, word daar minstens twee keer per jaar daarin eksamens afgeneem ...

Art. 6. Dat dit binne sestig dae na die uitvoering van hierdie wet die sekretaris van die Tesourie se plig is, so na aan die ooreenstemming met die klassifikasie van sekere klerke wat nou kragtens ... Artikel 163 ... van die Hersiene Statute bestaan, te reël die verskillende klerke en persone in diens van die versamelaar, vlootbeampte, landmeter en beoordelaars, of een van hulle, of wat in die staatsdiens is, by hul onderskeie kantore in elke doeane-distrik waar die hele getal genoemde klerke en almal saam vyftig. En daarna, van tyd tot tyd, onder leiding van die President, moet die Sekretaris die soortgelyke indeling of rangskikking maak van amptenare en persone wat aldus in diens is, in verband met enige genoemde kantoor of kantore, in enige ander doeane-distrik. En op dieselfde versoek, en vir die doeleindes van hierdie handeling, moet die Sekretaris in een of meer van die genoemde klasse, of bestaande klasse, enige ander klerke, agente of persone wat onder sy departement werk, reël in enige genoemde distrik wat nie nou geklassifiseer is nie. ; en elke sodanige reëling en indeling wanneer dit getref word, sal aan die President gerapporteer word.

Tweede. Binne genoemde sestig dae is dit die plig van die Posmeester-generaal, in ooreenstemming met genoemde ... Artikel 163, ... om verskillende klerke en persone wat in elke poskantoor werksaam is, of in die openbare diens by elke poskantoor te reël, of onder enige posmeester van die Verenigde State, waar die totale aantal genoemde klerke en persone saam soveel as vyftig sal beloop. En daarna, van tyd tot tyd, onder leiding van die President, is dit die plig van die Posmeester-generaal om die klerke en persone wat aldus in die posdiens in diens van enige ander poskantoor werksaam is, in soortgelyke klasse te reël; en elke sodanige reëling en indeling wanneer dit getref word, sal aan die President gerapporteer word.

Derde. Dit het van tyd tot tyd gesê dat die Sekretaris, die Posmeester-generaal, en elk van die departementshoofde genoem in ... Artikel 158 ... van die Hersiene Statute, en elke hoof van 'n amp, onder leiding van die President en ter fasilitering van die uitvoering van hierdie wet, onderskeidelik die huidige klassifikasie of rangskikking van die in hul onderskeie departemente en kantore, onderskeidelik, hersien en vir die doeleindes van die eksamen hierin voorsien, in soverre dit prakties is, insluit in een of meer van hierdie klasse, ondergeskikte plekke, klerke en amptenare in die staatsdiens met betrekking tot hul onderskeie departemente wat nie voorheen vir eksaminering geklassifiseer is nie.

Art. 7. Dat daar na die verstryking van ses maande na die sluiting van hierdie wet geen amptenaar of klerk aangestel sal word nie, en dat geen persoon in diens geneem sal word om in een van die genoemde klasse wat nou bestaan, te bevorder of bevorder te word nie, of wat ingevolge bogenoemde reël reëls, totdat hy 'n eksamen geslaag het, of word bewys dat hy spesiaal vrygestel is van sodanige eksamen in ooreenstemming hiermee. Niks wat hierin vervat is, sal uitgelê word om van diegene wat eerlik uit die militêre of vlootdiens ontslaan is, enige voorkeur verleen deur ... Artikel 1754 ... van die Hersiene Statute nie, en ook nie van die President enige gesag te neem wat nie strydig is met hierdie wet verleen deur ... Artikel 1758 ... van genoemde insettinge; ook nie van 'n amptenaar wat nie in die uitvoerende tak van die regering is nie, of enige persoon wat slegs in diens is van 'n arbeider of werker, word onder hierdie indeling geklassifiseer; en, tensy onder leiding van die Senaat, ook nie van iemand wat genomineer is vir die bevestiging van die Senaat, geklassifiseer of geslaag moet word nie.

Art. 8. Dat geen persoon wat drank wat te veel drank gebruik te veel is nie, sal aangestel word vir of behou word in enige amp, aanstelling of diens waarop die bepalings van hierdie wet van toepassing is.

Art. 9. Dat wanneer daar reeds twee of meer lede van 'n gesin in die staatsdiens is in die grade wat onder hierdie wet val, geen ander lid van sodanige gesin in aanmerking kan kom nie.

Art. 10. Dat geen aanbeveling van enige persoon wat aansoek doen om amp of plek ingevolge die bepalings van hierdie wet wat deur enige Senator of lid van die Huis van Verteenwoordigers gegee kan word, ontvang of oorweeg word nie, behalwe wat betref die karakter of woning van die aansoeker. deur enige betrokke persoon om enige ondersoek of afspraak kragtens hierdie wet te doen.

Art. 11. Dat geen senator of verteenwoordiger of territoriale afgevaardigde van die kongres of senator, verteenwoordiger of afgevaardigde verkies word, of enige offisier of werknemer van een van die genoemde huise, en geen uitvoerende, geregtelike, militêre of vlootbeampte van die Verenigde State nie, en geen klerk of werknemer van 'n departement, tak of buro van die uitvoerende, geregtelike of militêre of vlootdiens van die Verenigde State mag direk of indirek enige persoon versoek of ontvang of op enige wyse betrokke wees by die werwing of ontvang van enige aanslag, intekening of bydrae vir enige politieke doel wat ook al, van enige amptenaar, klerk of werknemer van die Verenigde State, of enige departement, tak of buro daarvan, of van enige persoon wat enige salaris of vergoeding ontvang uit gelde uit die tesourie ontvang van die Verenigde State ...

Bron: Amerikaanse statute in die algemeen 22 (1883): 403.